Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Năm sản xuất: 2021

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
246 trang

Nội dung của Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 tập trung hướng dẫn cách thức tổ chức các loại hình hoạt động cơ bản của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, đó là: Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Mỗi loại hình hoạt động có đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng tới đích là thực hiện các yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, hình thành và phát triển năng chung, năng lực đặc thù và các phẩm chất cần thiết cho học sinh và kết nối tri thức với cuộc sống. 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng
Chủ biên
Trần Thị Thu
Tác giả
Vũ Thị Lan Anh - Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Lê Thị Luận, Nguyễn Hồng Thuận.

Sách liên quan