Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán (Trẻ 25-36 tháng)

Năm sản xuất: 2022

Thông tin

Bộ sách
Cùng trẻ phát triển toàn diện
Sản xuất
2022
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
16 trang

Phát triển hài hòa các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội và thẩm mĩ là mục tiêu giáo dục đã được nêu trong Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Chương trình Giáo dục mầm non.

Cuốn Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán (Trẻ 25-36 tháng) thuộc bộ sách Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán được biên soạn nhằm giúp trẻ nhận biết số lượng, hình dạng, kích thước, xác định vị trí trong không gian, nhận biết thời gian... Các hoạt động được thiết kế theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm nên đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, phù hợp với lứa tuổi nói chung và trình độ phát triển của từng cá nhân trẻ.

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Bùi Thị Giáng Hương - Đỗ Hà Ngọc - Hứa Thị Lan Anh

Sách liên quan